Minggu, 25 Oktober 2020 23:36:49 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.Pengunjung hari ini : 590
Total pengunjung : 240361
Hits hari ini : 5736
Total hits : 2483835
Pengunjung Online : 6
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Ngelmu Beja
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 16 Juni 2009 00:00:00
Ngelmu Beja
Alam-alaman lampahing kampuh gesang, sanajan kesandhung kesrimpet karibetan ing panjanging warastra saha rikma, kagubet ing

butheking wiriddonga, sumangga samya oncek-oncek tegesing gesang. Saweneh tiyang kagungan pamanggih bilih gesang punka hanamung

sadremi nglampahi, dados saget dipun lampahi kanthi ngeli, nrimah ing pandum saha tansah pasrah sumarah dhumateng Ingkang

Paring Gesang. Saperangan tiyang gadhah panganggep bilih gesang punika namung mampir ngombe, pramila dipun tegesi bilih

gesang punika kedah temen, gemi-satiti ngati-ati, weweg isi saha ngemu wos ingkang wigati, karana gesang dipun tegesi namung

cumpen kalawancinipun, samangke taksih kedah nglajengaken gesang tumuju griya sejati. Saweneh tiyang malih paring wedharan

bilih gesang punika amanah, ngibadah saha manembah, ingkang werdinipun gesang sawau srumuwus wenang tembung, wening srawung,

jumeneg anteng meneng murih kasinungan saha dunung.Eling lan waspada ing pratingkah saha solah bawa, mujudaken

oncek-oncekan sanes, ingkang anglari anglaru angluru bilih gesang punika ing pundi wacana, langkung-langkung ing papan

andrawina kedah saget mapanaken raga saha jiwa kanthi arih ririh satata, wedaling kandha sampun ngantos karaos supata ingkang

mawa wisa, nanging kados dene mangsi ingkang tumetes ing dlancang seta amrebawa pindha sabda pandhita ratu ingkang pratitis

kebak japa mantra tebih ing suwala, warataa kangge rahayuning sadaya.Wekdal puniki, samangke saha wanci ing wuri,

tiyang gesang saget kasinungan ngelmu beja menawi sampun lumebet ing undhak-undhakaning alam-alaman gesang ingkang wijang,

katiti saking mawarni-warni prekawis ingkang anggraris wisiking nalar budi, sukma saha nala. Lebet cethekipun kedhung gesang

saget dipun tjajagi kanthi mardika pangkat-pangkat gumantung kasantayan saha kasantosaning laku batos piyambak-piyambak

Sindhunata mrawasa gesang kathi petang ngelmu beja, mekaten :Kuncung ireng pancal putih,

Swarga durung

weruh,

Neraka durung wanuh,

Mung donya sing aku weruh,

Uripku aja nganti duwe mungsuh.Ribang bumi

ribang nyawa,

Ana beja ana cilaka,

Ana urip ana mati,

Precil mijet wohing ranti,

Seneng mesti

susah,

Susah mesti seneng,

Aja seneng nek duwe,

Aja susah nek ora duwe.Senenge saklentheng susahe

sarendheng,

Susah jebule seneng,

Seneng jebule susah,

Sugih durung karuan seneng,

Ora duwe durung karuan

susah,

Susah seneng ora bisa disawang,

Bisane mung dirasakake dhewe.Kapiran kapirun sapi ora

nuntun,

Urip aja mung nenuwun,

Yen sapimu masuk angin tambanana,

Jamune ulekan lombok,Bawang uyah

lan kecap,

Wetenge wedhakana parutan jahe,

Urip kudu nyambut gawe.Pipi ngempong bokong,

Iki dhapur

sampurnaning wong,

Yen ngelak ngombea,

Yen ngelih mangana,

Yen kesel ngasoa,

Yen ngantuk

turua.Pipi padha pipi,

Bokong padha bokong,

Pipi dudu bokong,

Onde-onde jemblem bakwan,

Urip

iku pindha wong njajan,

Kabeh ora bisa dipangan,

Miliha sing bisa kepangan,

Mula elinga dhandhanggulane

jajan.Pipis kopyor sanggupira lunga ngaji,

Le ngaji nyang be jadah,

Gedang goreng iku

rewange,

Kepethuk si alu-alu,

Nunggang dangglem nyengkelit lopis,

Utusane tuwan jenang,

Arso mbedhah ing

mendhut,

Rame nggennya bandayudha,

Silih ungkih tan ana ngalah sawiji,

Patinira kecucuran.Ki Daruna

Ni Daruni,

Wis ya, aku bali menyang Giri,

Aku iki Kyai Petruk ratuning Merapi,

Lho ratu kok kadi pak

tani?,Sanggar Pamarta Jawa, 14 Juni 2009.Oleh : Banguntapan Jogogati

dilihat : 590 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution